Tietosuojaseloste 22.5.2018

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

1.Rekisterinpitäjä

Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Akileija Oy /Linkkumylly

Mouhuntie 647, 52700 Mäntyharju

linkkumylly@linkkumylly.fi

050 4493 002

www.linkkumylly.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Ari Soikkeli

Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Akileija Oy /Linkkumylly

Mouhuntie 647, 52700 Mäntyharju, puh.050 4493 002

linkkumylly@linkkumylly.fi

3. Rekisterin nimi 

Asiakasreksisterit: Akileija Oy ja Linkkumylly

Matkailurekisteri, asiakasrekisteri ja laskutustietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, uutiskirjeen ja asiakastiedotteen postitukseen, varauksen hoitamiseen ja laskutukseen sekä perintään liittyvissä tehtävissä. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän tavaroiden ja palveluiden markkinointia sekä rekisterinpitäjän liiketoimintaan ja siihen liittyvän asiakaspalvelun kehittämistä koskevissa tarkoituksissa. Henkilötietoja käsitellään myös asiakkaiden majoittautumiseen ja ruokailuun liittyvien toiveiden huomioimisessa.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain nojalla rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö

  • perustiedot kuten nimi, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • osoite ja laskutusosoite 
  • varaustiedot (esim. tiedot tulevista ja aiemmista varauksista)
  • maksutapatiedot (esim. laskutus)
  • suostumus sähköpostitse suoritettavaan rekisterinpitäjän suoramarkkinointiin
  • muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tai ilmoittamat tiedot (esim. liikuntarajoitteet, ruokarajoitteet)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään Linkkumyllyn internetsivujen yhteydenottolomakkeella ja booking.com välityspalvelun kautta sähköisillä lomakkeilla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei erikseen luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Matkustajatiedot luovutetaan lain määräämille viranomaisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Akileija Oy Linkkymyllyn henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Akileija Oy Linkkymyllyn tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Linkkumyllyn henkilötietojen käsittelyyn erikseen oikeuttamat henkilöt.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle tai esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaan esitettävä henkilöllisyystodistuksensa. Rekisterinpitäjä vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

10.  Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 18 ja 21 mukaisesti oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan rekisteröity voi lähettää kirjeen rekisterinpitäjälle tai yhteyshenkilölle.

Tarkastus-, korjauspyynnöt ja kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan:

Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Akileija Oy /Linkkumylly

Mouhuntie 647, 52700 Mäntyharju

linkkumylly@linkkumylly.fi

050 4493 002 www.linkkumylly.fi

12. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä

Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Akileija Oy /Linkkymyllyn tietosuojasta vastaava henkilö on Ari Soikkeli, puh. +35850 4493002, ari.soikkeli@linkkumylly.fi  Tietosuojavaltuutetun toimisto,www.tietosuoja.fi